เพื่อสืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะแก่ชุมชนไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ได้จัดโครงการสอนแกะสลักผักผลไม้แก่ชุมชนไทย ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ และวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ที่ Cook Street Village Activity Centre เมืองวิคตอเรีย มณฑลบริติชโคลัมเบีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการจัดส่งวิทยากรคือ อาจารย์เจตนิพัทธ บุญยสวัสดิ์ และอาจารย์กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ ซึ่งได้สอนการแกะสลักผักผลไม้ให้แก่คนไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดประมาณ 120 คน

นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและแจ้งทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับวุฒิบัตรที่ออกให้โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นอกจากนั้น ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดการสาธิตและสอนแกะสลักผักผลไม้ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย ซึ่งมีศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับด้านต่างๆ ของประเทศไทย จึงเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง