เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนางกมลภัทร ประทุมแก้ว รองกงสุลใหญ่ ได้ให้การต้อนรับ ผศ. พรรณศักดิ์ สุขี หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง และผู้อำนวยการ BU Theatre อาจารย์ปภาวี ลิมกุล และนายกิตติ ศรีสัญญา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในโอกาสดังกล่าว ได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการนำการแสดงของภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพมาร่วมในกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย นอกจากนั้น ยังมีการหารือเกี่ยวกับการขยายเครือข่ายความร่วมมือในด้านศิลปะการแสดงกับสถาบันการศึกษาของแคนาดาอีกด้วย