ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2562 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
  3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ)
  4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)

รับสมัคร 7 มกราคม – 16 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ
โทร. (662) 310 8196-7 หรือ (662) 310 8664-5
Email: oasc@ru.ac.th
Website: www.oasc.ru.ac.th