เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้อำนวยความสะดวกแก่คนไทยที่ตกค้างในแคนาดา จำนวน 80 คน เดินทางกลับประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA จากท่าอากาศยานนานาชาตินครแวนคูเวอร์ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ กรุงโตเกียว โดยจะแวะพักรอเปลี่ยนเครื่องบินเป็นเวลา 15 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA ซึ่งจะออกจากกรุงโตเกียวในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 และมีกำหนดถึงประเทศไทยในช่วงบ่ายวันเดียวกัน
ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้มอบถุงปันน้ำใจแทนความห่วงใย ซึ่งประกอบด้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ธัญพืชอบแห้ง อาหารว่าง และเครื่องดื่ม รวมทั้ง หน้ากากอนามัย และของใช้จำเป็นสำหรับการเดินทางให้แก่คนไทยทั้ง 80 คนดังกล่าว ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา 71 คน นักท่องเที่ยว คนทำงาน รวมทั้งพระสงฆ์ 1 รูป รวมทั้ง อาหารว่างระหว่างรอการตรวจสอบเอกสารและเช็คอินด้วย ทั้งนี้ คนไทยทั้งหมดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามมาตรการกักตัว 14 วัน (State Quarantine) เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยด้วยแล้ว
การจัดเที่ยวบินพิเศษครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกได้จัดส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนจำนวน 14 คน เดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งคนไทย จำนวนอีก 100 คน กลับ ประเทศไทยเป็นครั้งที่ 3 โดยมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สายการบิน ANA และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ จนทำให้สามารถส่งกลับคนไทยกลับประเทศได้ด้วยความเรียบร้อย