เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดเที่ยวบินพิเศษนำผู้โดยสารจำนวนทั้งสิ้น 42 คน แบ่งเป็นคนไทยจำนวน 36 คน และชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน 6 คน เดินทางไปประเทศไทยโดยสายการบิน Cathay Pacific ผ่านเมืองฮ่องกง และกำหนดถึงประเทศไทยในวันที่ 18 ธันวาคม 2563
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกกับผู้โดยสารคนไทยทุกท่านอย่างใกล้ชิด จนถึงปัจจุบันมีคนไทยในแคนาดาที่ได้รับการดูแลให้เดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษจากนครแวนคูเวอร์แล้ว 11 เที่ยวบิน รวมจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 781 คน