ไม่มีเที่ยวบินพิเศษ ผู้โดยสารต้องสำรองเที่ยวบินด้วยตนเอง


***ระยะเวลากักกักตัว
– กรณียังไม่ได้รับวัคซีน หรือรับวัคซีนยังไม่ครบถ้วน หรือได้รับวัคซีนโดสสุดท้าย น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทางออกจากแคนาดา จะต้องเข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน
– กรณีที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว (fully vaccinated – รับวัคซีนครบอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเดินทางออกจากแคนาดา) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน
– ผู้เยาว์ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ที่เดินทางพร้อมกับผู้ปกครองและจะเข้าพักร่วมกันใน AQ จะได้รับพิจารณา กักตัวตามจำนวนวันเท่ากับผู้ปกครอง

***รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรอง

 • CoronaVac (Sinovac) (2 เข็ม)
 • AstraZeneca/ Covishield (2 เข็ม)
 • Pfizer-BioNTech/ Comirnaty (2 เข็ม)
 • Janssen (Johnson & Johnson) (1 เข็ม)
 • Moderna (2 เข็ม)
 • Sinopharm/ COVILO (2 เข็ม)
 • Sputnik V (2 เข็ม)
  กรณีได้รับวัคซีนสองเข็ม ต่างบริษัทผู้ผลิต จะต้องมีระยะห่างรับวัคซีนเข็มที่สองอย่างน้อยตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด

ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทย ไม่ต้องแสดงเอกสาร Fit to fly
คนไทย (เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยหนังสือเดินทางไทย) หากไม่ได้เข้า Sandbox Programme ไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิด อย่างไรก็ดี หากสายการบินกำหนดให้มีผลตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่อง ยังจำเป็นต้องแสดงผลดังกล่าว


***กรณีเข้า Sandbox Programme โปรดดูข้อมูลที่

Sandbox Programme

ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย (ถือหนังสือเดินทางไทย)

 1. ตรวจสอบเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ที่ทำการบินเข้าประเทศไทย ที่ https://bit.ly/2Ude2kx
 2. จองที่พักกักตัวแบบ Alternative Quarantine (AQ) โดยดูข้อมูล AQ ล่าสุด ที่ http://www.hsscovid.com/ หรือ https://bit.ly/3556nel
  โดยผู้ที่เดินทางเข้าไทยทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง สามารถใช้บริการ AQ ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก ได้
  ผู้ที่เดินทางเข้าไทยทางท่าอากาศยานภูเก็ต สามารถใช้บริการ AQ ในจังหวัดภูเก็ต และพังงา ได้
  ช่องทางสำรองห้องพัก ASQ/ ALQ สามารถสำรองโดยตรงกับโรงแรม หรือผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  https://asqthailand.com/
  https://asq.locanation.com/
  https://asq.ascendtravel.com/
  https://www.agoda.com/quarantineth
 3. ขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (Certificate of Entry: COE)
  3.1 ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ที่ coethailand.mfa.go.th เท่านั้น โดยแนบหน้าหนังสือเดินทางไทย
  และหลักฐานการรับวัคซีน (หากมี) (โปรดแนบหลักฐานการฉีดวัคซีน ที่ระบุชื่อของท่าน วันเดือนปีเกิด ประเภทวัคซีนที่ได้รับ และวันที่ได้รับวัคซีน เช่น เอกสารที่ออกจาก Health Gateway (ของรัฐบริติชโคลัมเบีย) หรือ
  My Health Alberta (ของรัฐแอลเบอร์ตา) ไม่ใช่ QR Code) โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะอนุมัติการลงทะเบียน (pre-approve) ภายใน 3 วันทำการ
  3.2 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว ท่านจะต้องยืนยันเดินทางในระบบ โดยระบุเที่ยวบินและวันที่เดินทาง (โปรดตรวจสอบ airline code ให้ถูกต้อง) แนบหลักฐานการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน และหลักฐานยืนยันการจอง AQ (ต้องแนบหลักฐานยืนยันการชำระเงิน ซึ่งจ่ายค่าที่พักเต็มจำนวน หรือ จ่ายมัดจำไม่น้อยกว่า 1,000 USD หรือ 30,000 บาท และต้องระบุว่าเป็นการจองแบบ AQ Package (รวมค่ารถรับส่ง ค่าอาหาร 3 มื้อ และค่าตรวจโควิด 3 ครั้ง) และระบุวันเข้าพักตามมาตรการด้านสาธารณสุข)
  3.3 สถานกงสุลใหญ่ฯ จะอนุมัติ COE ให้ท่านภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว
  3.4 กรณีที่ท่านได้รับอนุมัติ COE แล้ว แต่มีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง (เที่ยวบิน ที่พักกักตัว) โปรดส่งอีเมล์โดยแจ้งชื่อผู้โดยสาร และรหัส 6 หลัก ที่ออกจากระบบ ไปที่ coethai@thaiconsulatevancouver.ca เพื่อแก้ไขสถานะคำร้องในระบบให้ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้
 4. กรอกแบบฟอร์ม ต. 8 โดยดาวน์โหลดที่ https://bit.ly/34X6sAJ
 • กรณีที่ต้องแสดงผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ที่มีผลออกก่อนเดินทางจากแคนาดาไม่เกิน 72 ชั่วโมง โปรดสอบถามค่าใช้จ่ายโดยตรงจากสถานที่ตรวจ และนัดหมายการตรวจล่วงหน้า
  • รัฐบริติชโคลัมเบีย อาจดูข้อมูลได้ที่ http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc#private
  • รัฐแอลเบอร์ตา อาจดูข้อมูลได้ที่ https://www.dynalife.ca/
   *ทั้งนี้ แต่ละสายการบินอาจมีมาตรการและข้อกำหนดเพิ่มเติมของสายการบิน เช่น การแสดงผลตรวจ COVID-19 ประกอบด้วย หรือบางสนามบินจะมีข้อกำหนดเรื่องการเปลี่ยนเครื่อง (transit) ต่าง