ลงคะแนนแบบคูหา ที่ สกญ. ณ นครแวนคูเวอร์ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น.

โปรดเตรียมเอกสารแสดงตน: ( ***ไม่รับสำเนาเอกสาร ***) ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ (ต้องเป็นบัตรใบล่าสุด และท่านยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่) หรือ หนังสือเดินทาง (ที่ยังมีอายุใช้งาน) หรือ หลักฐานอื่นใดของทางราชการไทยที่มีรูปถ่ายของท่าน และมีเลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) (ที่ยังมีอายุใช้งาน) เพื่อแสดงต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้ง