แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินพิเศษของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เดือนธันวาคม 2563 / Registration for Repatriation Flights in December 2020 for Thai National

https://forms.gle/3MncGhR19eNdMeW16