ผลการออกรางวัล "สลากบัวแก้วนำโชค" ซึ่งได้ทำการออกรางวัล ณ ตึกแพทย์พัฒน์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 มา ณ ที่นี้  โดยสามารถตรวจผลการออกรางวัลได้ทางเว็ปไซต์ของ กระทรวงการต่างประเทศ ที่  http://www.mfa.go.th   สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลขอให้จัดส่งหางสลากบัวแก้วนำโชค ตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนไทยไปยังกระทรวงการต่างประเทศ (สำนักบริหารการคลัง) เพื่อขอรับรางวัล ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะได้ดำเนินการจัดส่งรางวัลให้โดยเร็ว