ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ และชุมชนไทยในแคนาดาตะวันตกได้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นั้นบัดนี้ สำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ตอบรับเงินทูลเกล้าฯ จำนวน 61,100.00 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ในนามสถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนไทยในแคนาดาตะวันตกแล้ว