เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 11.00-11.50 น. นาย Pham Manh Hai กงสุลใหญ่เวียดนาม ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนาง Pham Phuong Anh กงสุล ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ โดยมีนายณรัฐ วิชญนันท์ กงสุล เข้าร่วม ในโอกาสที่นาย Hai เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ของประเทศสมาชิกอาเซียนในนครแวนคูเวอร์ ซึ่งเวียดนามจะเป็นประธานคณะกรรมการกงสุลใหญ่อาเซียน ณ นคร แวนคูเวอร์ ในปีหน้า และไทยจะรับหน้าที่เหรัญญิก นอกจากนั้น ยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ การให้บริการด้านการตรวจลงตรา การกงสุลและนิติกรต่าง ๆ ระหว่างกัน

Invalid Displayed Gallery