มื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ภายหลังความสำเร็จของงานกาลาดินเนอร์ “Helping Children to Paint Their Dreams” หรือ “ช่วยน้องสานฝัน” เพียงไม่กี่วัน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้ร่วมกับชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์จัดการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ Orpheum Annex นครแวนคูเวอร์ โดยเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสที่โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงเรียน ในโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากชุมชนไทยและกลุ่ม Friends of Thailand ในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงที่มาร่วมงานประมาณ 150 คน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การรำถวายพระพร การแสดงนาฏศิลป์ไทย และการแสดงโปงลาง โดยวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ การเดินแฟชั่นโชว์ ชุดไทยพระราชนิยมโดยชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง และ การจัด Thai Bazaar โดยชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์เพื่อร่วมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านแม่ระเมิง

Invalid Displayed Gallery