ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เดินทางเยือนเมือง Kamloops รัฐบริติชโคลัมเบีย เพื่อพบหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับชุมชนไทย โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งให้ชุมชนไทยทราบถึงโครงการต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของไทย และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแคนาดาในด้านต่าง ๆ นอกจากนั้น ได้มีการสอบถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนไทย พร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานด้านการกงสุลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้งให้ชุมชนไทยทราบถึงแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งรวมถึงการจัดทำ Thailand Corner ในเมืองต่าง ๆ
ในการเยือน Kamloops ครั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้พบหารือกับนาง Baihua Chadwick ผู้ช่วยอธิการบดีและประธานคณะกรรมการผู้บริหารสำนักงานการศึกษานานาชาติ และนางเนาวรัตน์ ชีพธรรม รองศาสตราจารย์ด้านจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัย Thompson Rivers เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษาไทย-แคนาดา รวมทั้งหารือกับนาง Brenda Mathenia บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Thompson Rivers และนาง Margo Chiller หัวหน้าบรรณารักษ์ห้องสมุดสาธารณะเมือง Kamloops เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับห้องสมุดดังกล่าว รวมถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ Thailand Corner ที่เมือง Kamloops โดยห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง แสดงความสนใจที่จะร่วมดำเนินโครงการดังกล่าวกับสถานกงสุลใหญ่ฯ และจะได้หารือกันในรายละเอียดต่อไป

Invalid Displayed Gallery