ตามที่ในปี 2558 สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 โดยการระดมทุน เพื่อความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กไทยในถิ่นทุรกันดารนั้น
เมื่อวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก Canadian International Education Assistance Foundation (CIEAF) ซึ่งเป็นองค์กร การกุศลของแคนาดา และผู้บริจาครายสำคัญ ได้เดินทางไปหารือกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อ. ท่าสองยาง จ. ตาก ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนสาขาซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวนประมาณ 1,500 คน โดยนักเรียนส่วนใหญ่จะต้องเดินเป็นระยะทางไกลมาจากภูเขาใกล้เคียง โรงเรียนมีหอพัก ซึ่งรองรับนักเรียนได้ 367 คน ช่วยให้นักเรียนไม่ต้องเดินทางเป็นระยะทางไกลจากบ้านมาโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงมีหน้าที่ให้การดูแลสนับสนุนโรงเรียนสาขา ซึ่งอยู่ในพื้นที่บนเขาที่ห่างไกลและทุรกันดารจำนวน 12 แห่ง
ขณะนี้โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อสอนวิชาช่างเชื่อมโลหะ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างตัดเสื้อ ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เมื่อเรียนจบ รวมทั้งต้องการหอพักเพื่อให้สามารถรองรับนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นและขยายความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาอาชีพในอนาคต
โดยที่โครงการเทิดพระเกียรติฯ มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับการดำเนินงานของ CIEAF คณะผู้บริหารและผู้บริจาครายสำคัญ จึงจะร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนไทยในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนดังกล่าวด้วยตนเอง

Invalid Displayed Gallery