เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดงาน Thailand Corner ที่ห้องสมุดสาธารณะนครคัลการี รัฐแอลเบอร์ตา นับเป็นงาน Thailand Corner แห่งที่ 5 ในภูมิภาคแคนาดาตะวันตกในปีนี้ กิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 การแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรม หนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเทศไทย การตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย การฉายภาพยนตร์ไทย และการเลี้ยงรับรองเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารและเครื่องดื่มไทย
ในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของห้องสมุดสาธารณะนครคัลการี ภาคธุรกิจ นักการศึกษา ชาวแคนาดา ชุมชนไทยในนครคัลการี ชาวต่างประเทศ และผู้ที่มาใช้บริการห้องสมุด หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ นาง Janet Hutchinson ประธานคณะกรรมการห้องสมุดฯ และนาย Bill Ptazek CEO ของห้องสมุด ได้ร่วมกันตัดแถบแพรเปิดงาน Thailand Corner และกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับนาง Hutchinson ในฐานะตัวแทนห้องสมุดฯ
การจัดงาน Thailand Corner ณ ห้องสมุดสาธารณะนครคัลการีได้รับการตอบรับอย่างดีและเป็นที่สนใจยิ่งของชาวแคนาดาและชาวต่างชาติในนครคัลการีและเมืองใกล้เคียง

Invalid Displayed Gallery