ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เดินทางเยือน Whitehorse เมืองหลวงของเขตปกครองพิเศษยูคอน เพื่อพบหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับชุมชนไทย การเดินทางเยือนเมือง Whitehorse ของกงสุลใหญ่ฯ ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากสมาชิกชุมชนไทยซึ่งส่วนใหญ่พำนักอยู่ในเมือง Whitehorse และเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคแคนาดาตะวันตกมากว่า 15 ปี โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งให้ชุมชนไทยทราบถึงโครงการต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของไทย และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับแคนาดาในด้านต่าง ๆ นอกจากนั้น ได้มีการสอบถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนไทย พร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานด้านการกงสุลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งให้ชุมชนไทยทราบถึงแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งรวมถึงการจัดทำ Thailand Corner ในเมืองต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ กำลังหารือกับหน่วยงานของเขตปกครองพิเศษยูคอนถึงความเป็นไปได้ในการจัด Thailand Corner ที่เมือง Whitehorse ซึ่งชุมชนไทยได้แสดงความสนใจและพร้อมให้การสนับสนุนร่วมมือกับโครงการ Thailand Corner ที่เมือง Whitehorse
ในโอกาสเยือนเมือง Whitehorse ครั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมือง Whitehorse ในเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ไทย-แคนาดา อีกด้วย

Invalid Displayed Gallery