นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปประจำปีแก่คณะกงสุลใหญ่และผู้แทนต่างประเทศที่มีเขตอาณาครอบคลุมรัฐแอลเบอร์ตา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ Government House นครเอ็ดมันตัน รัฐแอลเบอร์ตา โดยในโอกาสนี้นาย Deron Bilour รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปทราบถึงข้อมูลภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจของรัฐแอลเบอร์ตา อันจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันต่อไป
ในโอกาสการเยือนรัฐแอลเบอร์ตาครั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือข้อราชการกับนาย Dennis Anderson กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเอ็ดมันตัน และนางรัชฎา เลิศวณิชย์วัฒนา ประธานบริษัท PTTEP Canada Ltd. (ปตท. สผ. แคนาดา) รวมทั้ง พบหารือกับผู้แทนสมาคมไทยในนครเอ็ดมันตันและนครคัลการีเพื่อร่วมหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐแอลเบอร์ตาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย