ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมมีกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ: กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไทยให้แก่เยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความผูกพันต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนไทยที่เติบโตในต่างประเทศ
กระทรวงวัฒนธรรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในประเทศตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวชาตบุษย์ นีละรัตตานนท์ โทรศัพท์ +66 2209 3653 หรือ +66 91536 2451 อีเมล์: yc.mocth@gmail.com Line ID: punoi624 ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการไปยังสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยตรง ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561