การขอสูติบัตรไทยที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์หลักเกณฑ์การขอ


ในการยื่นคำร้องขอสูติบัตรต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ นั้น เด็กแรกเกิดต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีบิดาหรือมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือได้สัญชาติไทยตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ถือกำเนิดในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แก่ รัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐแอลเบอร์ต้า และเขตปกครองพิเศษยูคอน

3. มีสูติบัตรที่ทางการแคนาดาออกให้

การยื่นคำร้อง ให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ

1. ต้นฉบับสูติบัตรของประเทศแคนาดา (ขนาดใหญ่ที่ระบุชื่อบิดา-มารดา) ซึ่งออกให้โดย Vital Statistics of Canada (สำเนา 1 ชุด พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยของบิดาและมารดา พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

5. แบบฟอร์มการยื่นขอสูติบัตรไทยที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

6. แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์และEmail ที่สามาถติดต่อกลับหาท่านได้ในแบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์นี้ด้วย)

7. ซองลงทะเบียนส่งกลับที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว (หากต้องการให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งสูติบัตรกลับทางไปรษณีย์)

ข้อแนะนำ

1. บิดาและมารดาจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารทุกฉบับ

2. การยื่นขอสูติบัตรไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

3. กฏหมายไทยกำหนดให้เด็กแรกเกิดต้องใช้นามสกุลของบิดาหรือมารดาผู้ให้กำเนิดเท่านั้น

4. ผู้ที่ต้องการสูติบัตรฉบับใหม่แทนสูติบัตรฉบับเดิมที่สูญหาย จะต้องยื่นคำร้องขอคัดสำเนาสูติบัตร และชำระค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ตามอัตราที่กำหนด

5. การขอเปลี่ยนชื่อเด็กหลังจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ออกสูติบัตรให้แล้ว ต้องยื่นคำร้องที่สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือหน่วยงานท้องถิ่นของแคนาดาที่เกี่ยวข้อง

Download: