• ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ณ ที่เลือกตั้ง ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ และการลงคะแนนทางไปรษณีย์