ผู้ร้องขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางไปขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง เพื่อถ่ายภาพใบหน้าและพิมพ์ลายนิ้วมือ โดยในวันที่ไปรับบริการให้นำเอกสารดังต่อไปนี้ไปยื่น

สำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 2. หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน พร้อมทั้งถ่ายสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 3. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งถ่ายสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี พร้อมทั้งถ่ายสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. ค่าธรรมเนียม จำนวน 50 ดอลลาร์แคนาดา
 6. ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจในท้องที่ที่ทำหนังสือเดินทางหาย และบันทึกประกอบคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญ (ในกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมหาย)
 7. ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล พร้อมทั้งถ่ายสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล)

สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) บิดาและมารดาจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 • แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน พร้อมทั้งถ่ายสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • ต้นฉบับสูติบัตรไทย พร้อมทั้งถ่ายสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของบิดาและมารดา พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • ค่าธรรมเนียม จำนวน 50 ดอลลาร์แคนาดา
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์มีหนังสือเดินทาง (ซึ่งบิดาและ/หรือมารดา ได้ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ กรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ฯ)
 • หนังสือรับรองบุตร หนังสือปกครองบุตร หรือสำเนาทะเบียนหย่า ที่ระบุผู้มีอำนาจปกครองบุตร (ในกรณีที่ผู้เยาว์อยู่ภายใต้การปกครองบิดาหรือมารดาแต่เพียงผู้เดียว)
 • ใบมรณบัตร (ในกรณีที่บิดาหรือมารดา เสียชีวิต) พร้อมทั้งถ่ายสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับพระภิกษุสงฆ์

 • แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน พร้อมทั้งถ่ายสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมติมหาเถระสมาคม ที่ได้อนุมัติการออกหนังสือเดินทางแก่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งระบุชื่อ ฉายา และนามสกุล
 • ใบสุทธิพระภิกษุ
 • ค่าธรรมเนียม จำนวน 50 ดอลลาร์แคนาดา

สำหรับข้าราชการ

 • แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน พร้อมทั้งถ่ายสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดที่มีถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอให้ออกหนังสือเดินทางราชการ
 • บันทึกจากส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้เดินทางไปราชการต่างประเทศได้
 • ค่าธรรมเนียม จำนวน 50 ดอลลาร์แคนาดา

การรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ร้องฯ สามารถรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ประมาณ 4 สัปดาห์ภายหลังจากยื่นคำร้อง โดยผู้ร้องฯ สามารถรับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 วิธี คือ

 • มารับด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยจะต้องนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงด้วย
 • ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน โดยจะต้องนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงพร้อมทั้งบัตรประจำตัวของผู้ที่มารับเล่มแทนด้วย
 • ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยนำซองไปรษณีย์มามอบให้ในวันที่มายื่นคำร้อง

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ สถานกงสุลใหญ่ฯ กำหนดเวลายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างเวลา 13.45 น. -17.00 น. ของวันทำการและกระบวนการบันทึกข้อมูลต้องใช้เวลาประมาณ 30 นาทีต่อคน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับคำร้องจึงขอความร่วมมือให้ทำการนัดหมายเวลาล่วงหน้า ทางโทรศัพท์หมายเลข (604) 687-1143  หรืออีเมล์ consular@thaiconsulatevancouver.ca

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

 • ข้อมูลที่ผู้ร้องฯ กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร หากกระทรวงการต่างประเทศตรวจสอบพบว่าข้อมูลในแบบฟอร์มไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร อาทิ คำนำหน้านาม(นางสาว หรือ นาง) ชื่อ(ในกรณีเปลี่ยนชื่อ) นามสกุล(ในกรณีที่สมรส หรือ หย่า) ก็จะส่งคำร้องฯ กลับเพื่อให้แก้ไข ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ร้องฯ อาจจะต้องเดินทางไปยื่นคำร้องและบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมด
 • ในกรณีที่ผู้ร้องประสงค์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล และสถานภาพการสมรสในหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตามความเป็นจริงในปัจจุบัน ผู้ร้องฯ ต้องดำเนินการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของตนที่ประเทศไทยให้ถูกต้อง ก่อนยื่นขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ทั้งนี้ หากต่อมาภายหลังผู้ร้องฯ ประสงค์จะแก้ไข / เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลใด ๆในหนังสือเดินทางที่ออกให้แล้ว ผู้ร้องฯ จะต้องยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่
 • หากผู้ร้องฯ ไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับไปแก้ไขข้อมูลทะเบียนราษฎรด้วยตนเองที่ประเทศไทย ผู้ร้องฯ สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้

เมื่อหนังสือเดินทางหายหรือถูกขโมย

 • เมื่อหนังสือเดินทางหายหรือถูกขโมยขอให้ดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดทันที ก่อนที่จะติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จากนั้นจึงนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานประกอบ การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 • ในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางหายเป็นผู้ที่เข้ามาประเทศแคนาดาเป็นการชั่วคราว สถานกงสุลใหญ่ฯ อาจใช้ดุลยพินิจออกหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) เพื่อใช้สำหรับเดินทางกลับประเทศไทยให้แทน
 • ในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางหาย มีความจำเป็นที่จะต้องใช้หนังสือเดินทางเป็นการเร่งด่วน สถานกงสุลใหญ่ฯ อาจใช้ดุลยพินิจ อออกหนังสือสำคัญประจำตัว หรือหนังสือเดินทางชั่วคราวให้แทน

การทำหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) และหนังสือเดินทางชั่วคราว
ผู้ร้องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับประเทศไทย แต่หนังสือเดินทางเล่มเดิมหมดอายุ หาย หรือมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อขอทำหนังสือสำคัญประจำตัว หรือหนังสือเดินทางชั่วคราว

 1. หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน พร้อมทั้งถ่ายสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งถ่ายสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 3. บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. เงินสดค่าธรรมเนียม จำนวน 20 ดอลลาร์แคนาดา (สำหรับหนังสือเดินทางชั่วคราว)
 5. แบบฟอร์มคำร้องสำหรับทำหนังสือสำคัญประจำตัวหรือหนังสือเดินทางชั่วคราว 2 ชุด
 6. รูปถ่ายสี 3 ใบ ขนาด passport photo
 7. ตั๋วเครื่องบิน หรือหลักฐานแสดงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องรีบออกเดินทาง ไม่สามารถรอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้

Downloads: