บริการกงสุลสัญจร ที่นครเอ็ดมันตัน
ระหว่างวันที่: 15 – 17 สิงหาคม 2562
สถานที่: Alberta Thai Association
ที่อยู่: Unit 207-16504  118 Ave NW, Edmonton

***********************************************************************************************************