เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการยื่นขอหนังสือรับรอง

  • สำเนาหนังสือเดินทางไทย พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรอกแบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ (ขอให้ระบุชื่อเขตหรืออำเภอที่ต้องการยื่นคำร้องขอรับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) พร้อมทั้งระบุเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ติดต่อได้
  • กรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง เพื่อขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
  • หนังสือรับรองตัวจริง จากสถาบันการศึกษาที่เรียนอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องระบุชื่อสถานศึกษา ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน วันที่เริ่มการศึกษาและวันที่คาดว่าจะจบการศึกษา (โดยจะต้องมีตราประทับของสถานศึกษานั้นๆมาด้วย) พร้อมทั้งแปลเอกสารเป็นภาษาไทยและเซ็นต์รับรองการแปล มาให้เรียบร้อย
  • ค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์แคนาดา  (เงินสด หรือ Money Order สั่งจ่าย “Royal Thai Consulate-General”)
  • ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องฯส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ จะต้องมีซองลงทะเบียน (xPressPost) สำหรับส่งเอกสารกลับ โดยจะต้องจ่าหน้าซองถึงตนเองให้เรียบร้อย

ดาวน์โหลด: