ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

 • คนไทยที่เดินทางเข้าประเทศไทย ไม่ต้องแสดงเอกสาร Fit to fly หรือผลตรวจโควิด อย่างไรก็ดี หากสายการบินกำหนดให้มีผลตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่อง ยังจำเป็นต้องแสดงผลดังกล่าว
 • ผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศที่ไม่มีเชื้อกลายพันธุ์ (รวมถึงแคนาดา) จะเข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน
 • ผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ จะเข้ารับการกักตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • ผู้เดินทางที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว (vaccine certificate) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยมีเงื่อนไขว่าวัคซีนที่ได้รับนั้นจะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือกระทรวงสาธารณสุขของไทยแล้วเท่านั้นและต้องฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเดินทาง ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (ฉบับจริง หรือสำเนาของเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มิเช่นนั้น ผู้เดินทางอาจต้องกักตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน

ทั้งนี้ เป็นไปตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
ที่ 4/ 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 9) ดูรายละเอียดคำสั่งได้ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/074/T_0042.PDF

รายชื่อประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ ณ เดือนเมษายน 2564
แอฟริกาใต้ ซิมบับเว โมซัมบิก บอตสวานา แซมเบีย เคนยา รวันดา แคเมอรูน ดีอาร์คองโก กานา และแทนซาเนีย

รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรอง ณ เดือนเมษายน 2564

 • CoronaVac (Sinovac Life Science)
 • AstraZeneca COVID-19 vaccine (AstraZeneca)
 • AstraZeneca COVID-19 vaccine (SK Bioscience (Korea))
 • Pfizer-BIONTECH COVID-19 vaccine (Pfizer Inc.)
 • COVISHIELD (ChAdOx1_nCoV-19) (Serum Institute of India (SII))
 • Janssen COVID-19 vaccine (Janssen Biotech Inc., a Janssen Pharmaceutical Company of Johnson & Johnson)
 • Moderna COVID-19 vaccine (ModernaTx Inc.)
 • Sinopharm COVID-19 vaccine (The Beijing Institute of Biological Products)

ช่องทางการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย (ถือหนังสือเดินทางไทย)
1. กลับด้วยเที่ยวบินพิเศษ (Repatriation Flight) ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดขึ้น โดยจะประกาศเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารคนไทยล่วงหน้า

 • ช่องทางติดตามข้อมูล ติดตามประกาศเที่ยวบิน วิธีลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ และช่องทางการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน ทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ทาง http://www.thaiconsulatevancouver.ca และ www.facebook.com/thaiconsulatevancouver
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ทาง http://www.thaiembassy.org/ottawa และ www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyOttawa
 • การกักตัว ได้รับสิทธิการกักตัวแบบ State Quarantine (SQ) (ไม่มีค่าใช้จ่ายสถานที่กักตัว ไม่สามารถเลือกที่พักได้ ไม่สามารถทราบที่พักล่วงหน้าได้) แต่หากประสงค์จะรับการกักตัวในที่กักตัวของรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine: ASQ/ Alternative Local Quarantine: ALQ) ก็สามารถจองได้ (มีค่าใช้จ่าย เลือกที่พักเองได้)
 • การขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ที่ coethailand.mfa.go.th (เตรียมหน้าหนังสือเดินทางไทย บัตรโดยสารเครื่องบิน)
 • ขอเอกสาร Fit to Fly ที่มีผลออกก่อนเดินทางออกจากแคนาดาไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ติดต่อคลินิกทั่วไปหรือ travel clinic โดยควรนัดหมายล่วงหน้าเพื่อให้เอกสารออกได้ทันตามกำหนดเวลา/ เอกสารนี้ไม่มีแบบฟอร์มโดยเฉพาะ ในเอกสารควรมีถ้อยคำระบุว่าผู้เดินทาง fit to fly/fit to travel) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ไม่ต้องแสดงเอกสารนี้
 • กรณีที่ต้องแสดงผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ที่มีผลออกก่อนเดินทางจากแคนาดาไม่เกิน 72 ชั่วโมง
  โปรดสอบถามค่าใช้จ่ายโดยตรงจากสถานที่ตรวจ และนัดหมายการตรวจล่วงหน้า
 • ดาวน์โหลดแอป ThailandPlus และลงทะเบียนล่วงหน้า โดยใช้ข้อมูลจากเลขที่ COE และรหัส 6 หลัก https://thailandplus.in.th/en/
 • กรอกแบบฟอร์ม ต. 8 ดาวน์โหลดที่ https://bit.ly/34X6sAJ

2. กลับด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์

 • ตรวจสอบเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ที่ทำการบินเข้าประเทศไทย ที่ https://bit.ly/2Ude2kx
 • จองที่พักกักตัวแบบ Alternative State Quarantine (ASQ)/ Alternative Local Quarantine (ALQ) โดยดูข้อมูล ASQ /ALQ ล่าสุด ที่ http://www.hsscovid.com/ หรือ https://bit.ly/3556nel
  โดยผู้ที่เดินทางเข้าไทยทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง สามารถใช้บริการ ASQ ทุกแห่ง และ ALQ ใน จังหวัดชลบุรี และปราจีนบุรี ได้
  ผู้ที่เดินทางเข้าไทยทางท่าอากาศยานภูเก็ต สามารถใช้บริการ ALQ ในจังหวัดภูเก็ต และพังงา ได้
  ช่องทางสำรองห้องพัก ASQ/ ALQ สามารถสำรองโดยตรงกับโรงแรม หรือผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  https://asqthailand.com/
  https://asq.locanation.com/
  https://asq.ascendtravel.com/
  https://www.agoda.com/quarantineth
  ผู้ที่ประสงค์จะกักตัวแบบ Golf Quarantine (GQ) ให้ติดต่อสนามกอล์ฟโดยตรงเพื่อทำการจอง
 • การขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ที่ coethailand.mfa.go.th (เตรียมหน้าหนังสือเดินทางไทย บัตรโดยสารเครื่องบิน หลักฐานการจองที่พัก)
 • ขอเอกสาร Fit to Fly ที่มีผลออกก่อนเดินทางออกจากแคนาดาไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ติดต่อคลินิกทั่วไปหรือ travel clinic โดยควรนัดหมายล่วงหน้าเพื่อให้เอกสารออกได้ทันตามกำหนดเวลา/ เอกสารนี้ไม่มีแบบฟอร์มโดยเฉพาะ ในเอกสารควรมีถ้อยคำระบุว่าผู้เดินทาง fit to fly/fit to travel) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ไม่ต้องแสดงเอกสารนี้
 • กรณีที่ต้องแสดงผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ที่มีผลออกก่อนเดินทางจากแคนาดาไม่เกิน 72 ชั่วโมง
  โปรดสอบถามค่าใช้จ่ายโดยตรงจากสถานที่ตรวจ และนัดหมายการตรวจล่วงหน้า
 • ดาวน์โหลดแอป ThailandPlus และลงทะเบียนล่วงหน้า โดยใช้ข้อมูลจากเลขที่ COE และรหัส 6 หลัก https://thailandplus.in.th/en/
 • กรอกแบบฟอร์ม ต. 8 ดาวน์โหลดที่ https://bit.ly/34X6sAJ

ทั้งนี้ แต่ละสายการบินอาจมีมาตรการและข้อกำหนดเพิ่มเติมของสายการบิน เช่น การแสดงผลตรวจ COVID-19 ประกอบด้วย หรือบางสนามบินจะมีข้อกำหนดเรื่องการเปลี่ยนเครื่อง (transit) ต่าง ๆ

Download: