ไม่มีเที่ยวบินพิเศษ ผู้โดยสารต้องสำรองเที่ยวบินด้วยตนเอง
ไม่ต้องใช้ Fit to Fly
คนไทยไม่ต้องซื้อประกัน
ระบบลงทะเบียนแทน COE (Thailand Pass) จะเปิดใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564/ ท่านยังสามารถลงทะเบียนขอรับ COE (coethailand.mfa.go.th)ก่อนระบบใหม่เปิดใช้

แบบที่ 1: ยกเว้นการกักตัว (แต่ต้องรอผลตรวจโควิดที่ห้องพักโรงแรมหลังเดินทางถึงประเทศไทย หากผลตรวจเป็นลบจึงจะเดินทางออกจากโรงแรมได้) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 1. เป็นผู้ที่เดินทางจากประเทศ/พื้นที่ตามประกาศ (รวมถึงแคนาดา) (ดูรายชื่อประเทศ)
 2. ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว (fully vaccinated – รับวัคซีนครบอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเดินทางออกจากแคนาดา)
  ***รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรอง
 • CoronaVac (Sinovac) (2 เข็ม)
 • AstraZeneca/ Covishield (2 เข็ม)
 • Pfizer-BioNTech/ Comirnaty (2 เข็ม)
 • Janssen (Johnson & Johnson) (1 เข็ม)
 • Moderna (2 เข็ม)
 • Sinopharm/ COVILO (2 เข็ม)
 • Sputnik V (2 เข็ม)
  กรณีได้รับวัคซีนสองเข็ม ต่างบริษัทผู้ผลิต จะต้องมีระยะห่างรับวัคซีนเข็มที่สองอย่างน้อยตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด
 1. มีผลตรวจโควิดโดยวิธี RT-PCR เป็นลบ โดยผลออกภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง
 2. มีหลักฐานการจองที่พักแบบ SHA+ หรือ Alternative Quarantine (AQ) อย่างน้อย 1 คืน พร้อมหลักฐานการชำระเงิน

แบบที่ 2: Sandbox Programme (อยู่ในพื้นที่ Sandbox 7 วัน ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อื่น)
เงื่อนไข

 1. ไม่จำกัดประเทศ/พื้นที่ต้นทางที่เดินทางออก
 2. ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว (fully vaccinated – รับวัคซีนครบอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเดินทางออกจากประเทศต้นทาง)
 3. มีผลตรวจโควิดโดยวิธี RT-PCR เป็นลบ โดยผลออกภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง
 4. มีหลักฐานการจองที่พักแบบ SHA+ อย่างน้อย 7 คืน (ยกเว้นกรณีที่เดินทางออกจากไทยก่อนครบ 7 คืน ให้จองตามจำนวนวันพักจริงได้)

แบบที่ 3: เข้ารับการกักตัว (ไม่น้อยกว่า 10 คืน)
เงื่อนไข

 1. ไม่จำกัดประเทศ/พื้นที่ต้นทางที่เดินทางออก
 2. ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือยังรับวัคซีนไม่ครบถ้วน หรือได้รับวัคซีนโดสสุดท้ายน้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง
 3. มีหลักฐานการจองที่พักแบบ Alternative Quarantine (AQ) และหลักฐานการชำระเงิน/มัดจำ
  ไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิด อย่างไรก็ดี หากสายการบิน/สนามบินที่เปลี่ยนเครื่องกำหนดให้มีผลตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่อง ยังจำเป็นต้องแสดงผลดังกล่าว*

หมายเหตุ ผู้เยาว์ที่อายุน้อยกว่า 12 ปี ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถเข้าประเทศไทยได้ตามเงื่อนไขเดียวกับผู้ปกครอง

ข้อมูลอื่น ๆ

 1. ตรวจสอบเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ที่ทำการบินเข้าประเทศไทย ที่ https://bit.ly/2Ude2kx
 2. ที่พักกักตัวแบบ Alternative Quarantine (AQ) ดูข้อมูล AQ ล่าสุด ที่ http://www.hsscovid.com/ หรือ https://bit.ly/3556nel
  โดยผู้ที่เดินทางเข้าไทยทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง สามารถใช้บริการ AQ ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก ได้
  ผู้ที่เดินทางเข้าไทยทางท่าอากาศยานภูเก็ต สามารถใช้บริการ AQ ในจังหวัดภูเก็ต และพังงา ได้
  ช่องทางสำรองห้องพัก AQ สามารถสำรองโดยตรงกับโรงแรม หรือผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  https://asqthailand.com/
  https://asq.locanation.com/
  https://asq.ascendtravel.com/
  https://www.agoda.com/quarantineth
 3. ขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) (จนกว่าจะมีระบบใหม่ทดแทน)
  3.1 ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ที่ coethailand.mfa.go.th เท่านั้น โดยแนบหน้าหนังสือเดินทางไทย
  และหลักฐานการรับวัคซีน (หากมี) (โปรดแนบหลักฐานการฉีดวัคซีน ที่ระบุชื่อของท่าน วันเดือนปีเกิด ประเภทวัคซีนที่ได้รับ และวันที่ได้รับวัคซีน เช่น เอกสารที่ออกจาก Health Gateway (ของรัฐบริติชโคลัมเบีย) หรือ
  My Health Alberta (ของรัฐแอลเบอร์ตา) ไม่ใช่ QR Code) โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะอนุมัติการลงทะเบียน (pre-approve) ภายใน 3 วันทำการ
  3.2 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว ท่านจะต้องยืนยันเดินทางในระบบ โดยระบุเที่ยวบินและวันที่เดินทาง (โปรดตรวจสอบ airline code ให้ถูกต้อง) แนบหลักฐานการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน และหลักฐานยืนยันการจองที่พัก AQ/SHA+ (ตามเงื่อนไขที่เข้าไทย)
  3.3 สถานกงสุลใหญ่ฯ จะอนุมัติ COE ให้ท่านภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว
  3.4 กรณีที่ท่านได้รับอนุมัติ COE แล้ว แต่มีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง (เที่ยวบิน ที่พักกักตัว) โปรดส่งอีเมล์โดยแจ้งชื่อผู้โดยสาร และรหัส 6 หลัก ที่ออกจากระบบ ไปที่ coethai@thaiconsulatevancouver.ca เพื่อแก้ไขสถานะคำร้องในระบบให้ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้
 4. กรอกแบบฟอร์ม ต. 8 โดยดาวน์โหลดที่ https://bit.ly/34X6sAJ
 • กรณีที่ต้องแสดงผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ที่มีผลออกก่อนเดินทางจากแคนาดาไม่เกิน 72 ชั่วโมง โปรดสอบถามค่าใช้จ่ายโดยตรงจากสถานที่ตรวจ และนัดหมายการตรวจล่วงหน้า