ประชาสัมพันธ์การประกวดชิงรางวัลวันดินโลก ประจำปี 2563

รางวัลวันดินโลก จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของไทยและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) เมื่อปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยการมอบรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทั่วโลกจัดกิจกรรมวันดินโลก และเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรดิน ทั้งนี้ การมอบรางวัลวันดินโลกเกิดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีที่ประเทศไทย


รางวัลวันดินโลกจะมอบให้แก่บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน สถานบันการศึกษา หรือประเทศที่มีผลงานและกิจกรรมที่เป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของทรัพยากรดิน

ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มพร้อมส่งข้อมูลทางอีเมล์ GSP-Secretariat@fao.org ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en


ข้อมูลเพิ่มเติม (กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) http://www.ldd.go.th/WEB_WorldSoilDay/Award_WSD.html

King Bhumibol World Soil Day Award 2020

Starting from 2018, the Global Soil Partnership (GSP) supported by the Kingdom of Thailand would like to give recognition to individuals, institutions, non-governmental organizations, academia, colleges and universities, or any other entities who have made extraordinary efforts to organize successful and impactful World Soil Day (WSD) celebrations. The prize is awarded on 5 December, during the World Soil Day ceremony in Thailand.


To apply, please download and complete the report template of World Soil Day Celebration and submit it to the Global Soil Partnership Secretariat at GSP-Secretariat@fao.org by 30 September 2020.


Further information at http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en