เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนางกมลภัทร ประทุมแก้ว รองกงสุลใหญ่ฯ ได้ไปร่วมงานเลี้ยงรับรองของสถาบันวิจัยเอเชีย (Institute of Asian Research: IAR) มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย (University of British Columbia) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสถานกงสุลใหญ่ของประเทศต่างๆ ในเอเชียกับนักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของ IAR

ในโอกาสดังกล่าว ผศ. ดร. Yves Tiberghien ผู้อำนวยการ IAR ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรม การศึกษาและการวิจัยของ IAR ซึ่งทำให้การดำเนินงานและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเอเชียของ IAR เป็นไปอย่างราบรื่น กว้างขวางและได้ผลการศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ ในปี 2558 IAR มีแผนงานที่จะขยายการดำเนินการและหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากสถานกงสุลใหญ่ของประเทศต่างๆ ในเอเชียด้วยดีต่อไป