เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จถึงท่าอากาศยานแห่งชาติ นครแวนคูเวอร์ และโรงแรม Pan Pacific ที่ประทับในเวลาต่อมา โดยมีนาย พิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และนางวัญจนา มาณวพัฒน์ ภริยา พร้อมด้วยนายคมกริช วรคามิน กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ นางดวงใจ วรคามิน ภริยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับเสด็จฯ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จถึงมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย นครแวนคูเวอร์ ศาสตราจารย์ Murray B. Isman คณบดีคณะ Land and Food Systems, UBC กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ และบรรดานักศึกษาชาวไทยที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ถวายการรับเสด็จฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระอนุญาตฉายพระรูปหมู่กับคณบดีฯและคณาจารย์ ก่อนเริ่มต้นการบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระอนุญาตฉายพระรูปหมู่และทรงมีพระปฏิสัณถานกับบรรดานักศึกษาชาวไทยและคณาจารย์ชาวแคนาดา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รับการทูลเกล้าฯถวายของขวัญและพระราชทานของที่ระลึกแด่ ศาสตราจารย์ Murray B. Isman คณบดีคณะ Land and Food Systems ซึ่งถวายการต้อนรับการไปทรงงานทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย