เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ Heritage Hall นครแวนคูเวอร์ โดยมีนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธาน และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทยและชุมชนชาวไทยที่อาศัยในนครแวนคูเวอร์และพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมครอบครัวเข้าร่วมงาน
โดยในพิธีฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ทำการเผยแพร่เทปบันทึกการถ่ายทอดสดการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้พร้อมใจกันกล่าวถวายพระพรทรงพระเจริญ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน
ในโอกาสมหามงคลนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดเพลงสดุดีจอมราชาและเพลงไทยรวมใจภักดิ์ รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและเปิดการลงนามถวายพระพรด้วย