เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรม Trump International Hotel & Tower Vancouver นครแวนคูเวอร์ โดยมีนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธาน
ในโอกาสนี้ ประธานกล่าวเปิดงานโดยกล่าวถึงความสำคัญของงานใน ๓ วาระ กล่าวคือ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ รวมถึงความสำคัญของวันที่ ๕ ธันวาคมในฐานะวันดินโลก บทบาทและความสำเร็จของไทยในการร่วมมือและเสริมสร้างความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนกับประเทศในภูมิภาคและต่างประเทศ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับแคนาดาและรัฐบริติชโคลัมเบีย ความพร้อมและความมุ่งมั่นของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการส่งเสริมและขยายความร่วมมือ รวมถึงการดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน อันจะเป็นพื้นฐานสู่การขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับและสนใจอย่างดียิ่งจากชาวแคนาดา อันจะเห็นได้จากงานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ซึ่งได้กลายเป็นหนึ่งในงานเทศกาล ประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในรัฐบริติชโคลัมเบีย โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานถึงกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณแคนาดาและรัฐบริติชโคลัมเบียสำหรับการให้การต้อนรับและดูแลชุมชนไทยอย่างดีเสมอมาและได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีนาถ อลิซาเบธที่ ๒ และอวยพรให้แก่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างไทย-แคนาดา จากนั้น นาย Bruce Ralston รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงาน การค้า และเทคโนโลยี รัฐบริติชโคลัมเบีย แขกเกียรติยศ และผู้แทนมุขมนตรีรัฐบริติชโคลัมเบีย ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและแสดงความพร้อมที่จะร่วมส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์รวมถึงความร่วมมือกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ งานในครั้งนี้มีบุคคลสำคัญจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาของรัฐบริติชโคลัมเบีย รวมถึงกงสุลใหญ่และคณะผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ประเทศต่าง ๆ ในนครแวนคูเวอร์เข้าร่วมงานประมาณ ๓๕๐ คน
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทย และความสำคัญของ “วันดินโลก” รวมถึงการขับร้องเพลงประสานเสียง การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีไทย และดนตรีสากลโดยสมาชิกชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียง