เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดเที่ยวบินพิเศษนำผู้โดยสารจำนวนทั้งสิ้น 73 คน แบ่งเป็นคนไทยในแคนาดาจำนวน 60 คน และชาวต่างชาติในแคนาดาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน 13 คน เดินทางไปประเทศไทยโดยสายการบิน Cathay Pacific ผ่านเมืองฮ่องกง และกำหนดถึงประเทศไทยในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกกับผู้โดยสารคนไทยทุกท่านอย่างใกล้ชิดจนถึงปัจจุบันมีคนไทยในแคนาดาที่ได้รับการดูแลให้เดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษจากนครแวนคูเวอร์แล้ว 10 เที่ยวบิน รวมจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 745 คน