เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดส่งคนไทยในแคนาดาจำนวน 68 คนกลับประเทศไทยเป็นครั้งที่ 5 ด้วยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA เที่ยวบินที่ NH115 และ NH847 ผ่านกรุงโตเกียว และมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวประกอบด้วยแพทย์ที่เดินทางศึกษาและปฏิบัติงานแพทย์เฉพาะทางที่แคนาดา สตรีมีครรภ์ เด็กทารก ผู้สูงอายุ และผู้มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับ ปทท. โดยได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมสถานที่ในการกักตัวด้วยแล้ว
ผู้โดยสารคนไทยทั้งหมดได้รับการประสานเตรียมการในด้านต่างๆ สำหรับการเดินทางอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดทำคู่มือแนะนำประกอบการเดินทาง รวมทั้งได้อำนวยความสะดวกจัดตั้งจุดประสานงาน และจัดบริการเครื่องดื่ม อาหารเช้า และอาหารกล่อง “ดูแลจากใจ” ข้าวไก่ย่างตระไคร้ และได้จัดมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยของใช้จำเป็น อาหารแห้ง และขนมขบเคี้ยวสำหรับการเดินทางและการรอเปลี่ยนเครื่อง 15 ชั่วโมงที่สนามบินฮาเนดะอีกด้วย
ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบันมีคนไทยที่ตกค้างในแคนาดาที่ได้รับการอำนวยความสะดวกจัดส่งกลับประเทศไทยโดยออกจากสนามบินนานาชาติเมืองแวนคูเวอร์โดยสวัสดิภาพแล้วทั้งสิ้น 379 คน