*** ผู้ที่เคยใช้สิทธิในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งก่อนหน้านี้ ยังคงต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในครั้งนี้ด้วย ***

คนไทยที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ลงทะเบียนขอใช้สิทธิทางออนไลน์ได้ที่
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 00.01 น. – 9 เมษายน 2566 เวลา 23.59 น. เวลาประเทศไทย
(วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.01 น. – 9 เมษายน 2566 เวลา 09.59 น. เวลานครแวนคูเวอร์ PDT)

เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบด้วย
(1) บัตรประชาชน smart card ใบล่าสุด และ
(2) หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุ

ท่านที่พำนักในรัฐ Alberta รัฐ British Columbia และดินแดน Yukon โปรดเลือกขอใช้สิทธิกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ สำหรับผู้ที่พำนักในรัฐอื่นๆ ในแคนาดา ให้เลือกขอใช้สิทธิกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

การลงคะแนนทางคูหา จะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 เมษายน 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ที่ห้อง C.400, UBC Robson Square (800 Robson Street, Vancouver, BC) https://goo.gl/maps/E7e1gj1enUxFimhKA
ส่วนทางไปรษณีย์ กำหนดให้ส่งบัตรเลือกตั้งถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่เกินวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

กรณีที่ท่านไม่สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิทางออนไลน์ได้ เนื่องจากเอกสารประกอบการลงทะเบียนไม่ครบถ้วน (หนังสือเดินทางไทยหมดอายุ หรือไม่มีบัตรประชาชนแบบ smart card) ท่านสามารถติดต่อขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ภายในวันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 09.59 น. (เวลานครแวนคูเวอร์) โดยกรอกแบบ ส.ส. 1/7 (นร) พร้อมแนบสำเนาหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ (1) บัตรประจำตัวประชาชน (2) หนังสือเดินทาง (3) บัตรหรือเอกสารที่ออกโดยราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร และลงทะเบียนตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

  • ด้วยตนเอง ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันและเวลาทำการฝ่ายกงสุล (จันทร์-ศุกร์ 10.00-12.30 น. และ 13.30-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)
  • ทางไปรษณีย์ (Royal Thai Consulate-General in Vancouver, 1040 Burrard Street, Vancouver, BC V6Z2R9) (วันที่จะยึดตามตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
  • ทางโทรสาร หมายเลข 604-687-4434

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ลงทะเบียนให้ท่านแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection/#/

หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางอีเมล์ vote@thaiconsulatevancouver.ca หรือ โทร. 604-687-1143 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.30-12.30 น. และ 13.30-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

Downlod: