การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นอกราชอาณาจักร

*

*****************************************************************

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 และเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้มอบหมายให้กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักร ในเขตพื้นที่รัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐแอลเบอร์ตา และดินแดนยูคอน ประเทศแคนาดา นั้น
สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1. กำหนด วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ภายใต้ความรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์
 1.1 ที่เลือกตั้ง ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ (1040 Burrard Street, Vancouver, BC V6Z 2R9)  วันเสาร์ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น.
 1.2 ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ ให้ส่งบัตรเลือกตั้งถึงสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ภายในวันศุกร์ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา 95 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย หากมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง (นับวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งในประเทศไทย)
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุอันสมควรอาจถูกจำกัดสิทธิบางประการตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 96 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดลักษณะของบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้
1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
4. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ข้อ 21 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2562 นี้ จะต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรทุกคน **รวมถึงผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ นอกราชอาณาจักรแล้ว**
4. การยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ส.ส. นอกราชอาณาจักร
4.1 รูปแบบการยื่นคำขอลงทะเบียน
1) การยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (URL: www.khonthai.com และคลิก Banner ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติ ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทย
2) การยื่นคำขอที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 – 17.00 น.)(ระบบลงทะเบียนปิดอัตโนมัติในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ตามเวลานครแวนคูเวอร์)
3) การยื่นคำขอทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ผู้ขอลงทะเบียนต้องส่งเอกสารขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนได้ก่อนเวลาปิดรับลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ระบบจะปิดอัตโนมัติวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ของนครแวนคูเวอร์)
4.2 เอกสารประกอบการยื่นคำขอลงทะเบียน
1. แบบ ส.ส. ๑/๗ (นร) (เอกสารแนบ 1)
2. หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา 2) บัตรอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) หรือสำเนา 3) หนังสือเดินทาง หรือสำเนา
3. กรณีมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน หนังสือมอบอำนาจ (เอกสารแนบ 2) พร้อมสำเนาหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1) บัตรประจำตัวประชาชน 2) บัตรอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) 3) หนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
ที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารด้วยแล้ว

ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ผู้ที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จะต้องทำการกรอกแบบคำร้องลงทะเบียนใหม่ เท่านั้น

  1. กรุณากรอกแบบคำลงทะเบียน ขอใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
  2. แนบสำเนาบัตรประชาชนไทย หรือ สำเนาหนังสือเดินทางไทย พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย
  3. สแกนเอกสารส่งมาที่อีเมล์  consular@thaiconsulatevancouver.ca หรือ ทางไปรษณีย์ที่

Royal Thai Consulate-General
1040 Burrard Street, Vancouver BC V6Z 2R9

ประกาศ/คำสั่ง