แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินพิเศษของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 / Registration for Repatriation Flights on February 17, 2021 for Thai National

https://forms.gle/23BWziGpnMuoPomLA