แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินพิเศษของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ วันที่ 27 มกราคม 2564 / Registration for Repatriation Flights on January 27, 2021 for Thai National

https://forms.gle/2bSkZ2wgVLM8Uhw86