หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบ ในประเทศแคนาดาได้ 2 ศูนย์สอบ ดังนี้

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์
 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออตตาวา
  สำหรับศูนย์สอบอื่นๆ ในประเทศต่าง ๆ อีกจำนวน 32 ประเทศ ซึ่งรวมศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ประเทศไทย ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th
  หมายเหตุ: กรณีมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบให้ดูตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th
  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ
  โทร. 0-2310 8664, 0-2310 4054, 0-2310 8196-7
  E-mail : oasc@ru.ac.th
  Facebook : www.facebook.com/ru.oasc