ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดงานเทศกาลไทย ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 บริเวณ North Plaza ของ Vancouver Art Gallery งานเทศกาลไทยครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีแขกเกียรติยศที่เข้าร่วมแสดงความยินดีทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนของรัฐบริติชโคลัม อาทิ นาง Linda Reid ประธานสภาผู้แทนราษฎร รัฐบริติชโคลัมเบีย นาง Jane Thornthwaite สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐบริติชโคลัมเบีย ในฐานะผู้แทนนาง Teresa Wat รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศ และรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก และพหุวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐบริติชโคลัมเบีย ผู้แทนนครแวนคูเวอร์ ผู้แทนเมือง Richmond นักธุรกิจ ผู้สื่อข่าว ชาวแคนาดาและชาวต่างชาติ ในนครแวนคูเวอร์ และเมืองใกล้เคียง รวมประมาณ 60,000 คน
นอกจากการจัดแสดงและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ และสินค้านำเข้าต่าง ๆ จากประเทศไทย รวมถึงการออกบูธสาธิตมวยไทย ดนตรีไทย และนวดแผนไทยแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการเกี่ยวกับโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนไทยได้จัด Thai Bazaar เพื่อระดมทุนช่วยเหลือ และพัฒนาการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง รวมทั้ง จัดกิจกรรม บนเวทีอย่างต่อเนื่องหลากหลาย อาทิ การมอบเกียรติบัตร Thai Select การแสดงนาฏศิลป์ไทยโดย BU Theater Company มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ และชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์ การขับร้องเพลงประสานเสียงและการแสดงดนตรีไทย การตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย และการจับรางวัลชิงโชคบัตรโดยสารเครื่อง ของสายการบิน Bangkok Airways เป็นต้น

Invalid Displayed Gallery