นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจรประจำปี 2559 ที่รัฐแอลเบอร์ตา โดยจัดที่นครคัลการี ระหว่าง 26 – 28 กรกฎาคม 2559 และที่นครเอ็ดมันตัน ระหว่าง 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้บริการด้านกงสุล ได้แก่ รับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ รับคำร้องขอสูติบัตร รับรองเอกสาร/นิติกรณ์ รวมทั้งได้ให้คำแนะนำ/คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านนิติการณ์ อาทิ การขอรับรอง/คัดสำเนาเอกสาร การมอบอำนาจ ด้านทะเบียนราษฎร อาทิ การแจ้งเกิดและการขอสูติบัตรไทย รวมถึงงานทะเบียนครอบครัว อาทิ การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า รวมถึงให้ข้อมูล/ คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบการตรวจคนเข้าเมือง สำหรับคู่สมรสของคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยด้วย
ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ไปเยี่ยมเยียนแรงงานไทยในบริษัทปลูกพืชในเรือนกระจกที่เมือง Lacombe รัฐแอลเบอร์ตา ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างแรงงานไทยมาเป็นเวลานานและแรงงานไทยเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของบริษัท และเจ้าของบริษัทมีทัศนคติที่ดีต่อแรงงานไทยและประเทศไทย โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้พบพูดคุยกับแรงงานไทย สอบถามสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงาน ซึ่งแรงงานไทยแจ้งว่า ทุกคนมีความพอใจกับงานและได้รับการปฏิบัติที่ดีจากนายจ้าง และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านกงสุล และข้อมูลด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ อาทิ หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มีกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างการเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรในรัฐ แอลเบอร์ตา ได้แก่ กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงานประจำปี Heritage Festival ซึ่งเป็นงานสำคัญขนาดใหญ่ของรัฐ แอลเบอร์ตาและมีผู้มาร่วมชมงานจำนวนมาก โดยสมาคมไทยในรัฐแอลเบอร์ตา (Alberta Thai Association) ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวโดยจัดการแสดงบนเวที และจัดเต๊นท์วัฒนธรรมไทย อาทิ การแกะสลักผักผลไม้ การนวดแผนไทย การจำหน่ายอาหารไทย การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยว รวมทั้ง กงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมสาธิตการแกะสลักผักผลไม้ไทย โดยเต๊นท์วัฒนธรรมไทยได้รับความสนใจอย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมชมงาน และการพบหารือกับสมาคมไทยในรัฐแอลเบอร์ตาและกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครเอ็ดมันตันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนไทยในนครเอ็ดมันตันและเมืองใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยและความเข้มแข็งของชุมชนไทย นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ข้อมูลด้านการกงสุลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ต่อชุมชนไทย และสามารถร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการให้บริการงานกงสุลและดูแลชุมชนไทยในรัฐแอลเบอร์ตาได้กว้างขวางและทันท่วงที ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดในทุกด้าน ล่าสุดสมาคมฯ ได้ให้ความร่วมมือในการดูแลกลุ่มคนไทยและครอบครัวที่อพยพหนีภัยจากไฟป่าที่เมือง Fort Marray มาอยู่ที่นครเอ็ดมันตัน

Invalid Displayed Gallery