เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนายณรัฐ วิชญนันท์ กงสุล เดินทางไปเยี่ยมเยียน สำรวจสภาพความเป็นอยู่ และหารือเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่สมาชิกชุมชนไทยและครอบครัวที่อพยพหนีภัยไฟป่าจากเมือง Fort McMurray ไปพักอาศัยชั่วคราว ณ นคร Edmonton โดยได้เชิญนาย Dennis Anderson กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ นคร เอ็ดมันตัน นาง Annie McKitrick สมาชิกรัฐสภา รัฐแอลเบอร์ตา และสมาชิกสมาคม Alberta Thai Association เข้าร่วมด้วย
การเยี่ยมเยือนและพบหารือในครั้งนี้เป็นไปในบรรยากาศที่เป็นมิตร คนไทยผู้อพยพหนีภัย ทุกคนปลอดภัย มีขวัญและกำลังใจที่ดี โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความพร้อมของรัฐบาลไทยในการดูแลและ ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ และได้กล่าวขอบคุณกงสุลกิตติมศักดิ์ Anderson สมาคม Alberta Thai Association และชุมชนไทยในนครเอ็ดมันตันที่ได้ให้การต้อนรับคนไทย ผู้อพยพจากเมือง Fort McMurray อย่างดียิ่ง อีกทั้งได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลและการให้ความช่วยเหลือ ต่าง ๆ กับสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ในโอกาสนี้ นาง Annie McKitrick สมาชิกรัฐสภา รัฐแอลเบอร์ตา ซึ่งรู้จักและคุ้นเคยกับประเทศไทยและคนไทยเป็นอย่างดีได้ให้การบรรยายสรุปเกี่ยวกับช่องทางการขอรับความช่วยเหลือต่าง ๆ จากรัฐบาลแคนาดา รัฐบาลรัฐแอลเบอร์ตา และสภากาชาดแคนาดาด้วย
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำและมอบอาหารแห้งต่าง ๆ จากประเทศไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกชุมชนไทยผู้ประสบอัคคีภัยจากเมือง Fort McMurray ซึ่งนับเป็นการอพยพหนีภัยครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แคนาดา

Invalid Displayed Gallery