สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ นำโดยนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก นำโดย น.ส. กอบสิริ เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการฯ และเทศบาลเมืองริชมอนด์ นำโดย ดร. Chak Au เทศมนตรีฯ จัดการสัมมนาและบรรยายสรุปเกี่ยวกับโอกาสทางด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทยให้แก่คณะนักธุรกิจชาวแคนาดา ณ ศาลาว่าการเทศบาลเมืองริชมอนด์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 โดยเชิญนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นวิทยากร และมีนางนิศาบุษป์ วีรบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ เข้าร่วม
การจัดสัมมนาและบรรยายสรุปในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานต่อยอดจากการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประสานให้ ดร. Chak Au และผู้แทนนักธุรกิจแคนาดาเดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อปลายปี 2558 เพื่อศึกษาลู่ทางในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับภูมิภาคแคนาดาตะวันตก การบรรยายสรุปในครั้งนี้ครอบคลุมและเจาะลึกข้อมูลการค้าและการลงทุนของไทยในหลายประเด็น อาทิ 1) ข้อได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์ที่ตั้งของไทยใน ASEAN 2) บทบาทสำคัญของไทยในห่วงโซ่อุปทานโลก 3) โครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาการสำคัญของระบบคมนาคมไทยและแผนการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค 4) ศักยภาพทางการแข่งขันของไทยในระดับสากล 5) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย 6) กฎ ระเบียบ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทย
คณะนักธุรกิจแคนาดาที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปและสัมมนาในครั้งนี้มาจากหลากหลายสาขาทั้งด้านอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องประดับและอัญมณี เหมืองแร่ โรงเรียนนานาชาติ การพัฒนาที่ดินและพื้นที่ประกอบการ รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทุกคนต่างให้ความสนใจ สอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพิจารณาทำการค้าและการลงทุนกับไทยต่อไป

Invalid Displayed Gallery