เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนายณรัฐ วิชญนันท์ กงสุล ได้พบหารือกับศาสตราจารย์ Janaka Ruwanpura รองอธิการบดี ฝ่ายต่างประเทศ นาง Savera Hayat-Dade ผู้อำนวยการโครงการและการพัฒนาระหว่างประเทศ นาง Andrea Morrow ผู้จัดการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และนาย Kevin Ellwood ผู้จัดการ Articulation and Sponsorship Program เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างไทยกับแคนาดา โดยเฉพาะการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกไทยไปทำการวิจัยในระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยคัลการี ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการวิจัยในสาขาต่าง ๆ อาทิ พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาธารณสุข ชีววิศวกรรม (bioengineering) วิศวกรรมอวกาศ (aerospace engineering) สมองและสุขภาพจิต (brain and mental health) อาหารและโภชนาการ (food and nutrition) ธรณีศาสตร์ (geoscience) และเคมี

Invalid Displayed Gallery