นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พบชุมชนชาวไทย ณ เมือง Fort McMurray รัฐแอลเบอร์ตา เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดและให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการด้านการกงสุลประเภทต่าง ๆ อาทิ งานหนังสือเดินทาง งานสัญชาติและนิติกรณ์ งานบัตรประจำตัวประชาชน งานคุ้มครองและดูแลคนไทย
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งให้ชุมชนไทยทราบถึงกำหนดการจัดกงสุลสัญจรที่นคร Calgary ระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2559 และที่นคร Edmonton ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2559 การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในปี 2558 และ 2559 การเข้าร่วมงาน Multicultural EXPO 2016 ที่เมือง Fort McMurray เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ Thailand Corner ที่ Buffalo Wood Regional Library
บรรยากาศการพบหารือเป็นไปอย่างอบอุ่น โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและสมาชิกชุมชนไทยแสดงความยินดีที่คณะสถานกงสุลใหญ่ฯ เดินทางเยือนเมือง Fort McMurray และเข้าร่วมกิจกรรมประจำปีของเมือง โดยต่างแสดงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ อันจะช่วยขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับแคนาดาในมิติต่าง ๆ ด้วย

Invalid Displayed Gallery