เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนายณรัฐ วิชญนันท์ กงสุล ได้พบหารือกับนาง Sarah Dench ผู้อำนวยการบริหารด้านการต่างประเทศ และนาง Carolyn Hanna ผู้อำนวยการด้านการบริการต่างประเทศสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย Simon Fraser รัฐบริติชโคลัมเบีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างไทยกับแคนาดา โดยเฉพาะการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกของไทยไปทำการวิจัยในระยะสั้นที่มหาวิทยาลัย Simon Fraser ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการวิจัยในสาขาต่าง ๆ  อาทิ พลังงาน พลังงานหมุนเวียน พลังงานสะอาด สิ่งแวดล้อม มลภาวะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางด้านอาหาร ระบาดวิทยา จุลชีววิทยา วิศวกรรมชีวการแพทย์ (biomedical engineering) วัสดุเชิงก้าวหน้า (advance materials) นาโนเทคโนโลยี และอาชญาวิทยา (criminology)

Invalid Displayed Gallery