สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ นำโดยนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนไทยในการประชุมประจำปีรัฐสภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 24 (The 24th Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum หรือ APPF) ซึ่งจัดขึ้น ณ นครแวนคูเวอร์ ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2559 โดยมี พล.ต.อ. ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ เป็นหัวหน้าคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษาฯ และข้าราชการรัฐสภาของไทยเข้าร่วม และ ฯพณฯ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศแคนาดา เป็นที่ปรึกษาคณะฯ
APPF ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1993 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้สมาชิกรัฐสภาของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเกี่ยวกับข้อห่วงกังวัลและประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นที่สนใจร่วมกัน การประชุมฯ ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคง และการเติบโต” โดยแบ่งเป็น 3 วาระการประชุม ประกอบด้วย วาระที่ 1 สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค วาระที่ 2 เศรษฐกิจและการค้า และวาระที่ 3 ความร่วมมือในภูมิภาค
ปัจจุบัน APPF มีสมาชิก 27 ประเทศจากส่วนต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่แคนาดาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว หลังจากการเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดเมื่อปี ค.ศ. 1997 ต่อจากไทยในปี 1996 เจ้าภาพของการประชุม APPF ครั้งต่อไป คือประเทศฟิจิ

Invalid Displayed Gallery