เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะในโอกาสเดินทางเยือนนครแวนคูเวอร์และนครวิคตอเรียเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสตรีที่ประสบปัญหา พร้อมพบปะกลุ่มสตรีไทยระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560

รมว. และคณะได้เยี่ยมชม สกญ. หลังจากนั้น สกญ. ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของ สกญ. ด้านงานกงสุลและการคุ้มครองดูแลคนไทย อาทิ การให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน งานนิติกรณ์ การดำเนินโครงการกงสุลสัญจร การเยี่ยมเยียนแรงงานไทย การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเครือข่ายระหว่างนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในแคนาดาตะวันตก

ในโอกาสนี้ รมว. และคณะได้พบกลุ่มสตรีไทยที่อาศัยอยู่ในนครแวนคูเวอร์เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ต่อจากนั้น รมว. พร้อมคณะได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือสตรีที่ประสบปัญหาของ YWCA Metro Vancouver โดยนาง Michelle Sing, Vice President of Human Resources, Volunteer Services, Communications and Crabtree Corner Community และนาง Lisa Rupert, Director of Housing Services and Violence Prevention เป็นวิทยากร การบรรยายสรุปในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งโดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆ ระหว่างกัน

Invalid Displayed Gallery