เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้ร่วมออกบูธวัฒนธรรมไทย ในงาน Asian Studies Day ณ Langara College จัดโดยคณะเอเชียศึกษาเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้เป็นที่รู้จักและนิยมมากยิ่งขึ้น
ในพิธีเปิดงานฯ ดร. Lane Trotter อธิการบดี Langara College ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณ สถานกงสุลใหญ่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการดังกล่าวของ Langara College อย่างดียิ่ง และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีต่อไป กิจกรรมอื่น ๆ ในงานประกอบด้วยการแสดงระบำพื้นเมือง การออกบูธจัดแสดงศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ การฉายวิดีโอทัศน์ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เข้าร่วมจัดงาน อาทิ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และไทย เป็นต้น งานดังกล่าวได้รับความสนใจและประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งโดยมีคณาจารย์และนักศึกษาของ Langara College เข้าร่วมกว่า 600 คน