เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นายณรัฐ วิชญนันท์ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้กล่าวเปิดการสัมนาการลงทุนในหัวข้อ “Opportunity Thailand Under Thailand 4.0” ที่นครแวนคูเวอร์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก โดยมีนางบุษราคัม ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ และนายสุทธิชาติ นิลคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นผู้บรรยาย
การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่และโอกาสการลงทุนในประเทศไทย ภายใต้นโยบาย “Thailand 4.0” โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 40 คน ประกอบด้วย นักธุรกิจและนักลงทุนชาวแคนาดา รวมทั้งผู้สนใจ ซึ่งได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายระหว่างกัน