เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เป็นประธานในการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมการประกอบอาหารไทยแก่สมาชิกชุมชนไทยในรัฐบริติชโคลัมเบีย ณ Canadian School of Natural Nutrition นครแวนคูเวอร์ โดยมี ผศ. ปรัชญา แพมงคล และอาจารย์กิตติ ยอดอ่อน จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (มทร.) เป็นวิทยากร เมนูที่นำเสนอในปีนี้ได้แก่ ช่อม่วง-จีบไทย ซึ่งได้รับความสนใจอย่างดียิ่งจากสมาชิกชุมชนไทยที่เข้ารับการฝึกอบรมเต็มทั้ง 2 รอบ โดยในโอกาสนี้ นอกจากการสอนเทคนิคการทำอาหารไทยเมนูดังกล่าวแล้ว วิทยากรทั้ง 2 ท่าน ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีคัดสรรวัตถุดิบและส่วนผสมที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางอาหาร พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการนำเสนออาหารไทยให้น่าสนใจแก่ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมด้วย
โครงการดังกล่าวนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะด้านอาหารไทยแก่สมาชิกชุมชนไทยแล้ว ยังสามารถเป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาโอกาสทางด้านอาชีพและการเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคแคนาดาตะวันตกด้วย