นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินโครงการกงสุลสัญจรประจำปี 2561 ณ รัฐแอลเบอร์ตา ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชนโดยจัดที่นครคัลการีระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 และที่นครเอ็ดมันตันระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2559  โครงการดังกล่าวประกอบด้วยการให้บริการกงสุลในด้านต่างๆ อาทิ การรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ การรับคำร้องงานทะเบียนราษฎร อาทิ สูติบัตร มรณบัตร การรับคำร้องงานทะเบียนครอบครัว อาทิ การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การรับรองเอกสาร/นิติกรณ์ การลงทะเบียนคนไทย รวมถึงการให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ สำหรับคนไทยในแคนาดา โดยมีผู้สนใจมาเข้ารับบริการทั้ง 2 เมืองเป็นจำนวนกว่า 300 คน
ในโอกาสดำเนินโครงการ กงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือกับนาย Dennis L. Anderson กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ นครเอ็ดมันตัน  ผู้แทนสมาคมไทยและแรงงานไทยในนครเอ็ดมันตันและนครคัลการี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต และการส่งเสริมบทบาทชุมชนไทยและแรงงานไทยให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วย  นอกจากนี้ ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ยังได้เยี่ยมชมบูธวัฒนธรรมไทยในงาน Heritage Festival ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีของนครเอ็ดมันตันที่สมาคมไทยฯ เข้าร่วมงานเป็นประจำทุกปีด้วย