นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ และภริยาได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานบุญทอดกฐินสามัคคี จัดโดยวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์-เมืองริชมอนด์ (วันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค. 61) วัดพุทธปัญญานันทาราม-เมืองเบอร์นาบี (วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 61) และวัดญาณวิริยา 1 – นครแวนคูเวอร์ (วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 61) โดยมีชุมชนไทยและครอบครัวมาร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญถวายผ้าพระกฐินเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ และภริยายังได้ร่วมลอยกระทงในพิธีลอยกระทงที่วัดญาณวิริยาฯ ได้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีการลอยกระทงอีกด้วย
ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยเกี่ยวกับภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ งานด้านการกงสุล การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทย และการให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ชมรมและกลุ่มคนไทยในภูมิภาคแคนาดาตะวันตก